Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
MrPheCan
69
9854524
2
TraNti
68
9911726
3
KoDuaTop1
67
10038147
4
KoDuaTop3
66
10038400
5
KoDuaTop2
66
10034060
6
KoDuaTop4
65
10033619
7
KoDuaTop
65
10032658
8
Lily99
65
9997043
9
Lin
65
9957506
10
Rebecca
64
10018075
11
Loli
64
9994504
12
SONY
45
9978340
13
Bang
43
10002111
14
CloseUp
43
9998133
15
Lua
43
9997876
16
Neola
43
9980446
17
Rusilia
42
10001713
18
Ps1
42
10001458
19
DarkBc
42
9991978
20
Iphone
41
9998011